Pre vrátenie alebo výmenu tovaru môžete použiť  FORMULÁR.

Znamená to, že nemusíte tlačiť papierovú formu formulára a prikladať ju k tovaru, ktorý nám budete zasielať.

Formulár prosíme vyplniť a tovar vrátiť na adresu firmy Vaša faktúra v elektronickej forme je súčasťou emailu /príloha emailu o vybavení objednávky/

Vaše meno

Číslo objednávky

Váš email

Názov tovaru

Spôsob vybavenia

Vrátenie peňazí, suma:

IBAN

Vaša správa

súhlasím so spracovaním osobných údajov a podpis

Adresa pre odoslanie tovaru: MŇAMKA.COM multibella s.r.o. Sibírska 13, 83102 BRATISLAVA

Ak si prajete použiť klasickú formu formulára na vrátenie, teda formulár, ktorý vytlačíte, vypíšete, nájdete ho tu:MB-odstupenieodzmluvy-converted-2StiahnuťSpotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s  podnikateľskou činnosťou (IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje. Spolu s vyplneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy ODSTÚPENIE OD ZMLUVY a dokladom o kúpe môžete tovar zaslať na adresu:

MŇAMKA.COM
multibella  s.r.o.
adresa pre doručenie zásielky: Sibírska 13, 83102 Bratislava

Vrátený tovar dôkladne zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Pri vrátení doručte tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.). Tovar neposielajte na dobierku, taký tovar nepreberáme. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Dodržanie 14 dňovej lehoty

Pre dodržanie je rozhodujúce, kedy je k nám doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie písomná informácia, že chcete odstúpiť od zmluvy a samotné doručenie odstúpenia aj s tovarom. Lehota pre odstúpenie trvá 14 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí, napr. ak si prevezme zákazník tovar v stredu, prvý deň sa počíta štvrtok.

Aké dokumenty priložiť?

K vrátenému tovaru prosíme vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás (napr. potvrdzujúci email z objednávky resp. faktúra). Zároveň je potrebné priložiť odstúpenie od zmluvy. Neplati pri elektronickom formulari.

Aký tovar nie je možné vrátiť?

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom mimo iných sú: a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, f) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Lieky a ostatné prípravky určené na užívanie a tovar osobnej hygieny sú klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý